IC YATIRIM HOLDING A.Ş ETİK KURALLARI

“Kurallar, değerler, sahip olunan temel inançlardır.

Değerler, neyin doğru, iyi ve adil olduğunu tanımlamak için kullanılan ilkelerdir. Değerler, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü birbirinden ayırt ederken yol gösterirler. Standartları oluştururlar”

 1. AMAÇ

IC Yatırım Holding A.Ş Etik Kurallarını yazılı hale getirmedeki temel amaç; Holding etik kültürünü geliştirmek, bu kuralların benimsenmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak, etik davranışlar konusunda çalışanlara rehberlik etmek ve çalışanlardan beklenen davranış standardını belirlemektir.

“IC Yatırım Holding A.Ş Etik Kuralları”; neyin doğru neyin yanlış, neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu tanımlayan standartlardır.

IC Yatırım Holding A.Ş Etik Kuralları; Holding yönetimi, çalışanlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, tedarikçiler ve Holding’in bağlantıda bulunduğu her türlü kişi ve kurumlar) arasındaki ilişkileri düzenleyen IC Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan söz konusu temel yönetim ilkelerini tanımlar.

 1. KAPSAM

Bu Kurallar, IC Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin tüm çalışanlarını ve departmanlarını kapsar.

 1. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

IC Yatırım Holding A.Ş Etik Kuralları çerçevesinde, yöneticiler, söz konusu kuralların tüm çalışanlara aktarılmasından ve faaliyetlerin bu kurallara uygun yürütülmesinden sorumludur.

IC Yatırım Holding’in en önemli varlığı ve önceliği, sahip olduğu insan kaynağıdır. Holding ve şirket yönetimleri ve yöneticilerinin çalışanlarına karşı etik yükümlülükleri vardır.

YÖNETİCİLER;

 • Çalışanlarının kişilik onurunu ve yasalarca belirlenmiş tüm haklarını korumayı temel prensip olarak benimser,
 • Çalışanları için kaliteli, güvenilir ve sağlıklı çalışma koşulları yaratır, mutlu ve verimli çalışmalarını sağlar,
 • Çalışanlarına karşı olan davranışlarını saygı çerçevesinde şekillendirir, özel hayatın gizliliğine önem verir,
 • Çalışanlarına hiçbir şekilde psikolojik tacizde bulunmaz,
 • Çalışanları arasında ayırımcılık yapmaz, her konuda adalet ve hakkaniyet ilkesine bağlı kalır,
 • Çalışanlarının da karar alma sürecine katılımlarını sağlamaya çalışır, fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam oluşturur.

 

 1. ÇALIŞANLARIMIZIN SORUMLULUĞU

IC Yatırım Holding A.Ş. bünyesindeki tüm çalışanlar;

 • Holding ve şirket politikalarına uyar, belirlenmiş hedeflere ulaşılması için çalışır,
 • Kuruluşlarının adını ve saygınlığını her durumda korur,
 • Yasal olmayan hiçbir tutum veya davranış içinde olmaz, kendilerine yapılan tüm menfaat tekliflerini veya doğru/yasal olmadığı konusunda tereddüde düştüğü konuları veya faaliyetlerinden faydalanabilecek yakınlarının olması gibi durumları holding/şirket yönetimine bildirir, hiçbir şekilde hediye kabul etmez,
 • Çalışma ortamlarının huzuru, güveni ve verimliliğini bozan hiçbir tutum veya davranış (agresif davranışlar, tehditkar konuşmalar, rahatsız etme, taciz, politik ve/veya dini görüşlerin propaganda ve tanıtımı vb.) göstermez.

 

4.1. IC Yatırım Holding A.Ş. İtibarının Korunması

IC Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin tüm çalışanları kurum itibarını zedelemeyecek davranışlar sergilemekle yükümlüdür.

4.2. Şirket Varlıklarının Korunması

IC Yatırım Holding A.Ş. bünyesindeki tüm çalışanlar şirket varlıklarını korumalı ve yalnızca iş amaçlı ve aynı zamanda da verimli kullanmalıdır.

4.3. Şirket Sırları / Gizlilik

Şirket varlıklarımızın en önemli unsurlarından biri sahip olduğumuz bilgi birikimimizdir. Şirket içinde yaptığımız tüm işlemlerde (projeler, dosyalama – arşivleme, e-mail trafiği, toplantı konuşmaları ve tutanakları, masa üzerindeki evraklar vb.) bilginin korunması ilkesi çerçevesinde en üst düzeyde özeni gösteririz.

IC Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde çalışan kişiler sahip oldukları bilgileri (projeler, açıklanmamış ihale teklifleri, iş araştırmaları, yeni ürün planları, stratejik hedefler, yayınlanmamış finansal bilgiler veya müşteri ve satıcı listeleri, müşterilerin istek ve gereksinimleri, müşteri tercihleri, yönerge, yönetmelik, prosedür, proses, iş alışkanlıkları, yöntemleri ve planları ile ilgili bilgiler ile her türlü yazışma, doküman ve kayıtlar vb):

 • Hukukî ve meslekî bir mecburiyet olmadığı sürece ve kendisine yetki verilmedikçe açıklayamazlar,
 • Kişisel çıkarları veya şirket dışındaki kişilerin çıkarları için kullanamazlar,
 • Holding ve bağlı şirketlerde de sadece bilmesi gereken çalışanlara, bilginin şirket sırrı olduğunu kesin bir şekilde belirtilerek verirler, başkalarına veremezler.

 

Çalışanlarımızın bu bilgileri koruma yükümlülüğü; herhangi bir sebepten ötürü IC Yatırım Holding A.Ş. bünyesinden ayrılsalar da, söz konusu bilgiler kamuoyunun bilgisi dahiline girene kadar ya da bu bilgilerin artık ticari sır veya özel bilgi olmadığı açıklanana kadar devam eder.

4.4. İş Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz

IC Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde görevli tüm çalışanlar birbirleriyle karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmalıdır. İster size bağlı elemanınız, ister bağlı olduğunuz yöneticiniz, isterse aynı düzeydeki iş arkadaşınız olsun, iş arkadaşları arasındaki ilişkiler; her bireyin ortak hedeflere sıkı bağlılık esaslarıyla sarıldığı eşitler arasındaki bir ilişkidir.

4.5. Tedarikçilerle İlişkilerimiz

IC Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlere ürün, proje ve hizmet tedariki sağlayan kişi ve kuruluşlarla ilişkilerimizin uzun vadeli güvene dayalı olmasını amaçlarız. Tedarikçi ilişkilerinde dürüstlük ve eşitlik esastır. Tedarikçi seçiminde hiçbir şekilde ırk, din veya dil ayrımı yapmayız. Kişisel ilişkileri göz önüne almayız. Holding/şirket çıkarlarını ön planda tutarız. Tedarikçilerden hiçbir şekilde komisyon ve benzeri ödeme, hediye vb. kabul etmeyiz. 

Müşterilerimizin – Tedarikçilerimizin görüşme taleplerini işimiz – zamanımız elverdiği ölçüde en kısa sürede mutlaka karşılarız. Bu konuya azami özen gösteririz.

Müşterilerimizin – Tedarikçilerimizin telefonlarına mutlaka cevap veririz; kendilerini dinleyip, konuyu değerlendirir, gerekli durumlarda konuyu ilgili kişiye / birime iletir ve konunun takipçisi oluruz.

Ziyaretçilerimizi giriş kapısında veya katlarda bekletmemeye azami özen gösterir, ilk andan itibaren IC konukseverliği ve kültürüne uygun olarak çok iyi karşılar ve uğurlarız.

Yukarıda ifade edilen bütün davranışlar; temsilcisi olduğumuz kurum kültürümüzün mutlak bir gereğidir.

4.6. Müşterilerle İlişkilerimiz

Müşterilerimize taahhüt ettiğimiz standart ve koşullarda ve zamanında ürün/hizmet sunmak en temel ilkemizdir. IC Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketler olarak bizler müşterilerimize her zaman doğru, açık ve eksiksiz bilgiler veririz. Sözleşmelere bağlı kalır, taahhütlerimizi her zaman yerine getirir ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışırız.

 1. KURUM GELENEĞİ

IC Yatırım Holding A.Ş. kurumsal kimliğinin ve geleneklerinin yaşatılmasına ilişkin politikalar, IC Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve uygulamalar denetlenir. IC Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinde çalışan her personel bu gelenekleri yakından öğrenmek, benimsemek, onun gereklerini yerine getirmek ve bu gelenekleri kendinden sonra bünyemize katılan yeni elemanlara yaymak manevi sorumluluğu altındadır.

 1. KALİTE POLİTİKAMIZ

IC Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde kalite bir yaşam biçimi olarak benimsenir. Tüm faaliyetlerin, mevcut ve geliştirilen kalite sistemleri ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi esastır.

 1. HUKUKİ SORUMLULUĞUMUZ

IC Yatırım Holding A.Ş. olarak yasalara ve faaliyetlerimizle ilgili tüm hukuki sınırlamalara uymak temel ilkemizdir. Yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerimizde ilgili resmi makamlarla işbirliği yapmak, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek düsturumuzdur.

Hukuki boyutu olduğunu düşündüğümüz konularda Holding Hukuk Müşavirliği’nin görüşünü almak sürekli alışkanlığımızdır.

 1. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ

IC Yatırım Holding A.Ş; kültür, sanat ve eğitim alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumlulukları arasında sayar.

 1. UYGULAMA

IC Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde çalışmayı kabul eden herkes bu çalışma prensiplerine uyma sorumluluğunu üstlenir. Birim yöneticileri; bu prensipleri çalışanlara bildirmek, varsa çalışanların sorularını yanıtlamak ve çalışanların bu konuları serbestçe tartışabileceği bir ortam yaratmak zorundadırlar.

Bu kuralların yorumlanması ve uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunlar, Holding Hukuk Müşavirliği ve/veya Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ile iletişim kurularak giderilebilir.

IC Yatırım Holding A.Ş. Etik Kuralları işe yeni başlayan her çalışana Oryantasyon Programı aracılığı ile aktarılır ve çalışana bu kuralların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir taahhütname imzalatılır. IC Yatırım Holding A.Ş. Etik Kuralları holding ve holdinge bağlı tüm şirketlerin web sayfasında da yayınlanır.